วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การบ้าน นักเรียนชั้น ม.4

ให้นักเรียนชั้นม.4 ทำรายงานเรื่อง การใช้งาน e-book
ส่งภายในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 ก่อน4.30น.
*(หมายเหตุ ให้นักเรียนเขียนรายงานทั้งเล่ม เนื่อหารายงานต้องมากกว่า15หน้าขึ้น)
ประกาศ ณ วันจันทร์ที่26 สิงหาคม 2556

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การสร้างเอกสาร E – Book     เปิดโปรแกรม FlipAlbum  จากเมนูคำสั่ง Start, Program, E-Book Systems, flipAlbum 6 Pro, FlipAlbum Pro  จะปรากฏจอภาพทางาน  โดยส่วนสำคัญของการสร้าง e-Book อย่างง่ายและเร็วนี้คือจอภาพ QuickStart (ถ้าไม่ปรากฏให้เลือกคำสั่ง File, Start Wizard)


จากภาพดังกล่าวมี ขั้นตอนการทำงาน 3 ขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกรายการ Open Folder  แล้วเลือกโฟลเดอรที่เตรียมภาพไว้ก่อนหน้านี้
  (ตัวอย่างคือโฟลเดอร์ Graffiti)
2. จากนั้นคลิกรายการ Page Layout  เพื่อเลือกรูปแบบของสื่อ ทั้งนี้รูปแบบ Single image per page  เป็นลักษณะการนำเสนอภาพแยกเป็น 2  หน้ากระดาษ  และรูปแบบ Centerfold page เป็นลักษณะการนำเสนอภาพบนกระดาษแผ่นใหญ่แผ่นเดียว ทั้งนี้เมื่อคลิกเลือกจะปรากฏ Effect สีขาวฟุ้งๆ รอบรูปแบบที่เลือก
3.  จากนั้นคลิกเลือก Themes เพื่อเลือกลักษณะปก และพื้นหนังสือ 4.  เมื่อครบทั้ง 3 ขั้นตอนก็คลิกปุ่ม Finish โปรแกรมจะนำภาพทุกภาพในโฟลเดอร์ที่ระบุมาสร้างเป็น e-Book ให้อัตโนมัติ
การเลื่อนหน้ากระดาษ
 • คลิกบนหน้ากระดาษด้านขวา เพื่อดูหน้าถัดไป
 • คลิกบนหน้ากระดาษด้านซ้าย เพื่อย้อนกลับ
 • เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ขอบหนังสือด้านซ้ายหรือขวามือเพื่อเลือกหน้าที่จะเปิด
 • คลิกปุ่มขวาของเมาส์บนหน้ากระดาษ เเล้วคลิกคำสั่ง Flip To                          o    Front Cover   คือปกหน้า
                          o    Back Cover  คือปกหลัง
                          o    Overview  คือหน้าสรุปรวมเนื้อหา
                                ซึ่งมีลักษณะเป็นภาพขนาดเล็ก (Thumbnails)

         การทำงานของหน้านี้ แบ่งเป็น 

         >>  การคลิกที่รูปภาพเล็ก เพื่อแสดงภาพแบบเต็มจอ
                กดปุ่ม Esc  
 เพื่อกลับสู่สภาวะปกติ 
          >>  การคลิกที่ชื่อภาพ เพื่อเปิดไปยังหน้านั้นๆ
          >>  ใช้เทคนค Drag & Drop ชื่อไฟล์ภาพ
               เพื่อสลับตำแหน่ง
         >>  คลิกปุ่มขวาของเมาส์ที่รูปเพื่อเปิดเมนูลัด
                ในการทำงาน

o Contents  คือหน้าสารบัญ โปรแกรมจะนำชื่อไฟล์ภาพหรือสื่อมาเป็นรายการสารบัญ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตามต้องการ แต่ห้ามใช้สัญลักษณ์พิเศษใดๆ เช่น % ^ /    
 

การปรับเปลี่ยนอัลบั้มอิสระ
     FlipAlbum จะกำหนดลักษณะของหน้าปก, หน้าเอกสารด้วยภาพที่มีสีสันตาม Themes ที่เลือกเเต่ก็สามารถปรับเเต่งได้เอง โดย
1. เลือกหน้าเอกสารที่ต้องการปรับเเก้ไข
2. คลิกขวาพื้นที่หน้านั้น เเล้วเลือกคำสั่ง Page Properties   

3. เลือกลักษณะของพื้นเอกสาร 
      • Default   ตามค่าเริ่มต้นของระบบ
      • Color  ระบุสีเพื่อเเสดงผลเป็นสีของพื้นเอกสาร
      • Texture  ระบุไฟล์กราฟิกอื่นๆ ที่จะนำมาใช้เป็นพื้นเอกสาร
    
     
4.    คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการปรับเเต่งหน้าเอกสาร

ตัวอย่างการปรับเปลี่ยนหน้าเอกสาร E-book : Graffiti
การเลือกสันปกเเบบต่างๆ
     เป็นการเลือกรูปเเบบของสันปกอัลบั้มว่าจะใส่ห่วงสันปกหรือไม่ ซึ่งมีหลายเเบบให้เลือก ทำได้โดยคลิกที่คำสั่ง Options >> Book Binder เเละเลือกรูปเเบบที่ต้องการดังรูป


การปรับแต่ง / เพิ่มเติมข้อความ
 • การปรับแต่งแก้ไขข้อความใน e-Book  ทำได้โดยการดับเบิ้ลคลืกที่ข้อความเดิม  ซึ่งจะปรากฏเป็นกรอบข้อความ และแถบเครื่องมือการปรับแต่งข้อความ
 • การเพิ่มข้อความ
  การเพิ่มข้อความ  จะต้องตรวจสอบก่อนว่าข้อความนั้นจะเพิ่มในหน้าซ้าย  หรือหน้าขวาได้หรือไม่ โดยสังเกตจากปุ่มเครื่องมือ Insert Annotation    ซึ่งจะถูกแบ่งครึ่ง  ครึ่งซ้ายคือการเพิ่มข้อความในกระดาษหน้าซ้าย  และคึ่รงขวาคือการเพิ่มข้อความในกระดาษหน้าขวา หากปุ่มเครื่องมือ Insert Annotation  ไม่สามารถคลิกได้  แสดงว่าหน้ากระดาษที่ปรากฏไม่สามารถป้อนข้อความได้  จะต้องเพิ่มหน้ากระดาษที่สามารถป้อนข้อความได้ด้วยคำสั่ง Edit, Insert Page, Left Page หรอ Right Page ก่อน

การปรับแต่งรูปภาพ
 •  การย่อ/ขยายรูปภาพ สามารถทำได้หลากหลายวิธี ได้แก่ 
         - การย่อ/ขยายด้วย Handle
         - การย่อ/ขยายด้วยเมนูคำสั่งทีละภาพ 
         - การย่อ/ขยายแบบ Batch ซึ่งให้ผลพร้อมกันหลายๆ ภาพ
 •  การหมุนภาพ
        ภาพที่นำเข้ามาบางภาพอาจจะมีแนวการแสดงผลไม่เหมาะสม ซึ่ง   
        สามารถหมุนภาพให้
เหมาะสมได้โดยคลิกขวาที่ภาพ แล้วเลือกคำสั่ง
        Rotate จะปรากฏคำสั่งย่อย ดังนี้ 

        -  Left by 90    หมุนไปทางซ้าย 90 องศา 
        -  Right by 90   หมุนไปทางขวา 90 องศา 
        -  By 180   หมุน 180 องศา 
        -  By Other Angles  หมุนโดยกำหนดมุมอิสระ


 •  การแสดงภาพด้วย Effect พิเศษ
        ทำได้โดยการคลิกขวาที่ภาพ แล้วเลือกคำสั่ง Effects จะปรากฏ
        คำสั่งย่อย ดังนี้ 

          - Transparent   ทำให้พื้นของภาพมีลักษณะโปร่งใส โดยโปรแกรมจะ
        
แสดงหลอดดูดสี (Eye Dropper) ให้คลิก ในตำแหน่งสีที่ต้องการทำให้
        เป็นสีโปร่งใส 
  
         
-  3D ทำให้ภาพมีลักษณะนูนแบบ 3 มิติ 
         -  Shadow  ทำให้ภาพมีเงา 

         -  Select Crop Shape  เลือกรุปทรงพิเศษ ซึ่งมีตัวเลือก ดังนี้


เมื่อคลิกรูปแบบที่ต้องการแล้วคลิก OK ภาพดังกล่าวจะแสดงผลด้วยรูปแบบที่เลือก เช่น           -  Add/Edit Frame ใส่กรอบให้กับรูปภาพ โดยมีลักษณะ
              กรอบภาพ ดังนี้
การเพิ่มรูปภาพ
     การเพิ่มรูปภาพใน e-Book ทำได้โดยคลิกปุ่มเครื่องมือ Insert Multi-media Objects หรือ คลิกขวาที่หน้าเอกสารที่ต้องการเพิ่มรูปภาพเลือก Multi-media Objects

จากนั้นเลือกไดร์ฟ  และโฟลเดอร์ที่ต้องการเลือกรูปภาพ  กรณีที่ไม่ปรากฏภาพตัวอย่างให้คลิกที่ปุ่ม   จากนั้นเลือกภาพที่ต้องการแล้วลากมาวางในหน้ากระดาษ

การใส่ไฟล์วิดีโอ และไฟล์เสียงลงในอัลบั้ม
       นอกจากข้อความและภาพนิ่ง  โปรแกรมยังสนับสนุนการนำเสนอสื่อมัลติมีเดียรูปแบบต่างๆ  เช่น  เสียง  วีดิทัศน์  และภาพเคลื่อนไหว  เช่น Gif Animation  โดยใช้เทคนิคการนำเข้า เช่นเดียวกับรูปภาพ คือใช้ปุ่มเครื่องมือ Insert Multi-media Objects   แล้วลากไฟล์สื่อที่ต้องการมาวางบนหน้ากระดาษ

การทำจุดเชื่อมโยง (Link)
การทำจุดเชื่อมหรือลิงก์ (Link) ด้วยข้อความหรือวัตถุต่างๆ  ไปยังตำแหน่งต่างๆ หรือเรียกว่าเว็บไซต์  ก็เป็นฟังก์ชั่นหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของ e-Book  ดังนั้น FlipAlbum  จงเตรียมคำสั่งเพื่อให้สามารถทำงานได้สะดวก  โดยเลือกกรอบข้อความ  รูปภาพแล้วคลิกขวา จากนั้นเลือกคำสั่ง Set Link..

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม E-Book หรือ FilpAlbumวิธีการดาวน์โหลด e-Book
1. เลือก e-Book ที่ต้องการดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด จะปรากฏ
หน้าต่าง File Download ดังรูป ให้คลิกปุ่มSave เพื่อทำการบันทึก
 e-Book ลงเครื่อง คอมพิวเตอร์

2. เลือกไดร์ฟที่ต้องการบันทึก e-Book ในเครื่องคอมพิวเตอร์

3. รอการดาวน์โหลดไฟล์ เมื่อ Windows ทำการดาวน์โหลดเสร็จ
ให้คลิกปุ่ม Close(ผู้ใช้บางท่านอาจทำการตั้งค่าให้ปิดหน้าต่างทันที
เมื่อดาวน์โหลดเสร็จ จะไม่ปรากฏหน้าต่างนี้)

4. ไปยังตำแหน่งที่เก็บไฟล์ดาวน์โหลดไว้ ในที่นี่คือไดร์ฟ D
จากนั้นคลิกขวาชื่อไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาซึ่งจะเป็นไฟล์บีบอัด
ในรูปแบบ .rar -> เลือคำสั่ง Extract Here

5. ดับเบิ้ลคลิกโฟร์เดอร์ที่ทำการแตกไฟล์เรียบร้อยแล้ว
จากนั้นจะดับเบิ้ลคลิกไฟล์ startCD.exe ที่ปรากฏอยู่ในโฟร์เดอร์


6. ปรากฏ e-Book ขึ้นสามารถเรียกใช้งานได้ตามความต้องการ